Tápiómenti levelezőlista archívum
  2019.10.20
 LEONIDAK archívum 
 MCSE 
 levelezőlisták 
Dátum: 2003-11-25 06:30:27
Feladó: Kasz-László
Tárgy: Bocs, ez mégjobban megkésett
Sarki fény 2003. 11. 20

Észlelőhely: Bóly – békáspusztai út
Észlelők: Botlik Péter, Botlik József, Botlik Józsefné, Dank
ó László, Guth
Gábor, Guth Krisztina, Käsz László, Lajosbányai család (Zsolt,
Gabi,
Evelin és Ádám), Monyoródi Levente, Varga György (hogy csak a
meteorban és a Dracoban már előfordult neveket idézzem, de ezen
kívül közel harminc érdeklődő gyűlt össze a falun kívül
, és többen a
falun belülről próbálták megfigyelni a jelenséget.)


18:26-kor KSZ telefonált: Sarki fény riadó. Rohanj az ég alá! Ali
g tettem
le telefont csörgött a mobil Szabó Sanyi jött szintén a hírrel.
Mivel
éppen négyhónapos kisfiamat fürdettük, a rohanás nem ment
egyszerűen, de azonnal hívtam Botlik Pétert és Varga Gyurit, akik

rohantak helyettem is. Igaz Gyuri a város közepéből nem látott se
mmit,
de Péter 18:30-kor már fotózta a sarki fényt.
19:00 A Péterrel, és Gyurival kimentünk a békási útra, elein
te csak
leesett álunkat keresgéltük, majd heves kiabálásokkal tarkított

telefonálásokba kezdtünk. Perceken belül kb. 20 hívással támo
gattam a
hőnszeretett távközlési cégeket. Nemsokára majd kéttucatnyi s
zempár
figyelte a fényeket a kihalt úton, míg még néhányan a faluból
próbáltak
szerencsét. A Gyuricza István Mohácsról a Duna-parti lakásának

környékéről nem látott semmit a folyó felett elterülő köd
től.
19:04 Az észlelés megkezdésekor az egész északi látóhatár
10-15
fok magasságig 50° szélességben, zöldes fényben úszott. Majd
a fény
elkezdett vörösödni.
19:12 Zöld fénycsomók a Göncöl rúdja alatt.
19:15-18 A csomókból oszlopok törtek fel a Draco fejéig.
19:15 A Péter visszament a faluba újabb tekercs filmért, és
íróeszközökért.
19:25 A zöld fénylés kiterjedt az Ikrektől a Herculesig 10-15°
magasan mindent beborított. A gamma UMa alig látszik, bár az UMi-ban

a hmg. 5,6. A légkör tiszta és nyugodt. A zenitben a Hmg: 6,2.
19:28 Keleten az Aurigában hatalmas vörös folt jelent meg.
Kiterjedése 10x15°.
19:31 Bíborszínű fénylés a Göncölszekér rúdja és a ho
rizont között.
Szélessége kb. 15°.
19:33 Zöld fénylés, vörös bojtokkal, szálakkal Ny-on az Ész
aki-
korona és a Hercules között. Keleten a horizonttól az Aurigáig v
örös
fényoszlop jelent meg, amely az északi látóhatárt beborító k
ékeszöld
izzást követő leghosszabbéletű alakzat volt az este folyamán.
19:35 Az UMa-tól a zenitig vörös oszlop. Keleten az Auriga alatti

fénycsomóból a Perseusig indult fényoszlop. Az előző élettart
alma nem
érte el az 1 percet. Az utóbbi hosszan megmaradt.
19:38 Intenzív fényoszlop az UMa-t borító zöld fényfolt és
a zenit
között.
19:40 A horizont mentén húzódó zöld fénylés az éppen kel
ő
Ikrektől a Herkules lábáig húzódott (kb. 100°szélességben 1
5-20°
horizont feletti magassággal)
19:41 Rendkívül intenzív fénycsóva és fényoszlopok az UMa f
ölött. 
19:44 Zöld-kék fényfüggöny a Cygnustól a Kisgöncölig. Tar
tós zöld
fénylés az UMa fejében.
19:46 Vörös folt a Herkules és a Lyra - Cygnus déli határa kö
zött.
19:47 Intenzív fényoszlop a Draco feje és az alpha Lyr között.

Élettartalma kb. fél perc volt. Szinte csak egy villanás.
19:48 -3 mg-s meteor. Az Andromédától a Draco irányába ment 30
°
hosszan, 1 sec időtartammal. Nyomot nem hagyott.
19:50 1 perc alatt fényes kitörés, kb. 5x5°-os területen. A
horizonttal párhuzamos fényszalag visszahúzódott a Herkulesnél,

keleten viszont már az Ikrek lábait nyalogatja a fénylés.
19:56 A tűzijáték vége? – kérdeztem magamtól, az ötpercny
i
tétlenség után. Igaz a horizontközeli fénylés még mindig inte
nzívebb,
mint azt eddigi hat sarki fény észlelésem során bármikor is lát
tam. Az
Auriga ötszögében, és a Herkules lábánál a vörös fényl
és
tartósan „berendezkedett”. Az utóbbi többször felfényesedett
és
elhalványult, míg az Aurigában szinte egyformán világít a vör
ös felhő.
20:00 Tömörödik a horizonttal párhuzamos „fényfelhő”, vis
zont
ennek megfelelően a fényessége az UMa csillagai alatt, (középen)

egyre jelentősebb.
20:05 3 függőleges oszlop a Cygnus és a Cassiopeia között, a
zenitben a Ny-i égbolton.
20:07 Az iménti oszlopok a Pegazus négyszög közepéig
nyújtózkodtak, köztük pedig halványabb, elmosódott függöny
jelent
meg. Ugyanekkor a Draco feje és a Lyra között egy kékeszöld 3x3
°-os
folt jelent meg, majd ebből kiindulva két intenzív fénypászma ind
ult
szintén a Pegazus négyszög északi pereméig, keresztezve az előz
őt.
20:11 A Herkules és a Lyra között Narancs-vörös fényfolt alak
ult ki.
20:17 Az UMa fejétől a khi és h Perseiig két intenzív fényosz
lop
indult, mintha egy gépkocsi lámpái vetültek volna az égre. A pá
szmák 2°
szélesek és közöttük 2-3°-os távolság. Színük zöldes.
20:20 Meteor. Rendkívüli meteorjelenség. A meteort Varga György

vette észre, a Monocerosban. A horizont alól látta felbukkanni,
kiáltására még 9 személy fordított hátat a sarki fénynek,
és látta, amint
méltóságteljesen vonult végig a horizont felett, az ekliptikával

párhuzamosan az iota Aquariusig. Ez kb. 120°hosszú pályát jelent,

amit kb. 7-8 másodperc alatt futott be. Színe narancs-vörös,
fényessége 1-2 mg volt. Útja második felében sziporkázni kezdet
t,
kisebb anyagdarabok váltak le róla. Némelyik leválás után röv
id ideig
nyom látszott. Ilyenkor fényességet is váltott.
20:24 Az egész északi-északnyugati látóhatár felizzott a Coro
na
Borealistól az UMa mellső lábáig. Kb. 50° széles, 15° magas

kékesfehér, halványzöld fényfolt, belőle hosszabb rövidebb
fénypászmák tömege indult ki. Olyan fényes izzást produkált,
amelyben
az éppen arra járó repülő kondezcsíkja fehéren világított
, mintha a
telihold világította volna meg a kicsapódott jégkristályokat (ami

természetesen, így utolsó negyed után nem annyira jellemző.
20:25 Párásodás kezdődött nyugat felől. Hmg: 5,2.
20:26 Az Albireo és a Sas csillagkép között, a Vulpecula körzet
ében
halvány fényfüggöny.
20:27 Meteor. 0 mg, 15°, 0,2 sec.
20:29 4 fényes sáv a Cygnusban. Szinte összefüggő fényfügg
öny.
20:30 Intenzív kitörés. A Fiastyúktól, a zeniten át, a Delfin
ig
egybefüggő fényfüggöny, merőlegesen a Tejútra.
20:31 Intenzív csóva a Pollux - Castor vonalától a Fiastyúkig.
Mintha
egy motor reflektorának fénye vetődött volna az égre. 2° szél
ességű,
folyamatos színátmenet a halványzöld háttér, és a csúcs s
ötétvörös
szín között. Szenzációs fényorgia.
20:32 Fénylik a nyári háromszög. Vörös fényfüzérek fá
tyolozzák el a
halványabb csillagokat az észlelő elöl.
20:34 5° átmérőjű vörös folt a Draco feje körül.
20:35 Leonida meteor
20:36 A Cygnusban folyamatos függöny, és 15x15°-os területen 5-
8 fényes sáv. A fénylés az éjszaka leghosszabb jelenségének

bizonyult, 22 percig látszott, változó intenzitással
20:38 Két intenzív sáv az UMa és a pólus között. Vöröse
s színű.
A másik oldalon (Ny-on), a Lyra, Vulpecula, Cygnus határterületén

fényes csomósodás alakult ki.
20:40 Egy rendkívül intenzív csóva indult a Pollux - Castor köz
ül
egészen az Algolig. Az eddigi legfényesebb jelenség volt.
Ugyanekkor az égbolt nyugati felén az előbb említett csomópontb
ól 6-8
oszloppal támogatott 12-15°széles függöny fejlődött, amelynek
a vége
elérte a Pegazus-négyszöget. A függöny szinte táncolt. Ívek,
fodrok
díszítették, mintha cirruszfelhőkkel játszana a szél. Színe h
alvány
rózsaszín, és világos zöld között változott.
20:42 A nyugati területen a függöny világos zöldből vörö
sbe - bíbor
színbe fordult. (Itt rekedtem be.)
20:44 Ismét magányos csóva tört fel az UMa mellső lábától
, ezúttal
egészen a khi és h Perseiig. Színe halványzöld.
20:45 A nyugati oldalon az előző jelenséget produkáló kitör
és
kifulladt. Már csak egy, de intenzívebb csóva látszik az Albireo
és az
Aquila között. Kb. 10° hosszan. Világoszöld színnel.
20:46 Ismét kitörés Ny-on. A horizonttól a Cygnus és a Cassiope
ia
közötti Tejút szakaszig egy egybefüggő fátyol, több fényese
bb
oszloppal feldobva. Az egész szerkezet merőlegesen metszi a Tejutat.
A függöny felső vége nehezen határozható meg, mert valahol a Te
jút
sávjában ér véget.
20:47 Óriási kitörés ismét. Az előbb említett függönyb
ől kiinduló
oszlopok a Pegazus-négyszög közepéig terjeszkedtek.
20:48 Az egész függöny egy csapásra eltűnt.
20:50 Az egész sarkifény-kavalkád visszahúzódott az Ökörhaj
csár
fejétől az Ikrekig szétterült, a látóhatár felett 12-15° ma
gasságig
húzódó sávba. A színe halványzöld. Intenzitása egyre csök
ken. Vége?
20:54 Már csak az UMa alatt látható egy 25° széles, 8-10° mag
as
folt. Az is egyre halványabb.
20:55 Nyugati irányból masszív ködfal közeledik. Eltakarja a
szomszéd falvak fényét. A ködpaplan magassága kb. 3 méter. A
villanyoszlopok felső harmada élesen látszik. Alatta semmi.
20:56 ÉK-en az Ikrekben. Újabb zöldszínű folt jelent meg. Mér
ete
kb. 8x10°.
20:58 Az UMa lábától a Capelláig 4 fényes oszlop alakult ki. Z
öldes
fényben dereng. Ismét az oszlopok lábánál előzetesen megjelent

csomóból indult ki az oszlop.
20:59 Az oszlopok összefolytak és kiszélesedtek, színük vör
ösre
változott.
21:01 Új, 2° széles, oszlop indult a gamma UMa-tól a Cassiopeia

irányába, majd fél perccel később az UMa mellső lábától a
z
Ikerhalmazig. Ezek 60-70° hosszú csóvák, amelyek szinte pillanatok

alatt alakultak ki.
21:03 Az előbbi oszlopok között világos (rózsaszín?) fátyla
k
ereszkedtek le. A függöny hol felfénylik, hol elhalványul, és k
özben
hullámzik, fodrot vet.
21:05 A jobboldali oszlop eltűnt. A baloldali pedig lassan a Polarist
ól
Ny-ra csúszott. Kb. 5°-ot mozgott Ny-i irányban, miközben az alakja

változatlan maradt, de színe folyamatosan változott a halványkékt
ől a
vörösig.
21:06 Az előbb emlegetett oszlop az Alcor - Mizar párostól indulva
a
Polarist elkerülve a béta Cassiopeiáig tart.
21:09 Az egyöntetű fénylés színe továbbra is halványzöld,
de a
felső peremén vörös és bíbor árnyalatot vett fel.
21:16 Hosszú szünet után a horizont és a Lyra között és kel
eten a
Geminiben és környékén 5x10°-os vörös színű foltok jelent
ek meg.
21:17 A Geminiben lévő foltból, a Pollux fölött, 15° hosszú
, 3°
széles fénycsóva indult a béta Auriga irányába, párhuzamosan
a
Tejúttal. Szinte ugyanolyan fényességgel. Majd hirtelen eltűnt.

21:30 Bár a köd az elmúlt 13 percben teljesen feloszlott, az
egyenletes halványzöld fénylést leszámítva nem láttunk semmi.
Az is
visszahúzódott az UMa alá. Ezt már kellően untuk, és mivel a ri
asztás
hevében elkövettünk hibákat, volt kolléga, aki papucsban állta
végig az
elmúlt két órát, de a többiek is átfáztak, úgyhogy elbúcs
úztunk a
fényektől és elindultunk a városi fények felé. Otthonról a vi
szonylag
sötét kertből nem láttam semmit. A halványzöld derengés belev
eszett a
közvilágítás „zajába”. A magasabbra törő oszlopok pedig e
lmaradtak,
vagy nem látszottak a fényszennyezéstől, Így 22:00-kor befejeztem
a
megfigyelést, így szépen lemaradtam az utolsó kitörésről… ;
-(


Bocs, ha kissé hosszú voltam, bár próbá
ltam tényszerü lenni. Az érzések maradtak bennem, illetve bennünk
,
akik láttuk a nagy eseményt.
Vissza

  

Index | Aktuális hónap (2019-10)